Maseczka w pracy? Od dziś niekoniecznie

02.12.2020   Autor: Redakcja
255---
Pracownicy muszą nosić maseczki w pracy? Od dziś już nie. 28 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające ten obowiązek, a już dziś nowe, które mówi, że to autonomiczna decyzja pracodawcy. 

Nadal obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje: 
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego 
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 
Z nakazu zasłaniania ust i nosa zwolnieni są nowożeńcy podczas ceremonii zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.
 
Został utrzymany obowiązek noszenia przy sobie zaświadczenia lekarskiego w przypadku zwolnienia z zakrywania ust i nosa osób: z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub też trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group