Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ASTA24
 
 1. WPROWADZENIE
W trosce o zachowanie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań, prawa do prywatności użytkowników serwisu asta24 („Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, TV ASTA sp. z o.o., z siedzibą w Pile, przy ul. Drygasa 29, 64-920 Piła („TV ASTA”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu („Użytkownik”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 
 1.  GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TV ASTA
Administratorem danych osobowych („Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest TV ASTA sp. z o.o., z siedzibą w Pile, przy ul. Drygasa 29, 64-920 Piła. TV ASTA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. TV ASTA zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp. W trakcie rejestracji TV ASTA poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:
 • Nazwy
 • Adresu e-mail,
 • Hasła.
Dodatkowo, TV ASTA gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie jego do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. W przypadku logowania się do konta TV ASTA za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – TV ASTA otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Disqus, Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:
 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
 • informowania o treściach i usługach TV ASTA oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z TV ASTA,
 • udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi TV ASTA, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w TV ASTA,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenie roszczeń.
W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług TV ASTA, przekazywania informacji na temat innych usług TV ASTA, a także dostarczania w Serwisie spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam TV ASTA oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes TV ASTA. W interesie TV ASTA jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od TV ASTA poprzez swoje konto w Serwisie. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w Serwisie. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez TV ASTA może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a także korzysta z innych usług TV ASTA.
 
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
TV ASTA, w zasadzie nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których TV ASTA posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez TV ASTA. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta TV ASTA w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach TV ASTA zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.
 
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez TV ASTA w ramach Serwisu:
 • Prawo dostępu do danych osobowych - na wniosek Użytkownika TV ASTA potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał TV ASTA poprzez konto Użytkownika w Serwisie
 • Prawo do sprostowania danych osobowych - w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od TV ASTA ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych - w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of TV ASTA usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez TV ASTA (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez TV ASTA).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownik może żądać od TV ASTA czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania TV ASTA nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
 •  Prawo żądania przeniesienia danych osobowych - w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez TV ASTA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez TV ASTA jego danych osobowych, kiedy: TV ASTA przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie, użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@asta-net.pl
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
TV ASTA przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez TV ASTA roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 
 1. POLITYKA „COOKIES”
W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
 
 1. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH
Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. TV ASTA może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” TV ASTA umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się przez Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisu reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowania Użytkownika w Serwisie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisie.
 
 1. LOGI DOSTĘPOWE
W trakcie korzystania z Serwisu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, TV ASTA może zostać zobligowana do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto TV ASTA, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.
 
 1. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON
Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest TV ASTA. TV ASTA nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest TV ASTA. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.
 
 1. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE
Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TV ASTA zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.
 
 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.
 
 1. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez TV ASTA należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@asta-net.pl, lub pisemnie na adres: TV ASTA sp. z o.o., ul. Drygasa 29, 64-920 Piła. Kontakt z inspektorem danych osobowych TV ASTA S.A. jest możliwy pod adresem iod@asta-net.pl. W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez TV ASTA lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group