Resort edukacji za rozszerzeniem zbierania danych o uczniach i nauczycielach

13.06.2019   Autor: Redakcja
1332---148
MEN chce rozszerzyć zakres gromadzenia danych w SIO m.in. dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli – to jedna z kilkunastu zaproponowanych zmian.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Zgodnie z projektem zmianie ulegają terminy przekazywania danych dziedzinowych dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej (do 10 stycznia), jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej (do 10 października według stanu na koniec III kwartału).

Ponadto MEN uszczegóławia zakres gromadzonych danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Do SIO trafi teraz informacja, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 - Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie zwiększonym finansowaniem także tych uczniów, którzy korzystają z takiej pomocy, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wyjaśnia resort.

Rozszerzony będzie też zakres danych o uczniach korzystających ze świetlicy szkolnej – dane te będą zbierane według klas, do których uczęszczają uczniowie – oraz o uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – według klas i płci.
Proponowane jest ponadto rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie. Katalog ten rozszerza się o inne przyczyny, na podstawie których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem lub planowane jest jego rozwiązanie: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole lub nieusprawiedliwionym niezgłoszeniem się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne.

MEN chce też rozszerzyć zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli. W SIO odnotowywane będzie zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14, w związku z urlopem szkoleniowym, zwolnieniem od pracy, urlopem okolicznościowym. Resort proponuje, aby dane gromadzone w systemie informacji oświatowej uwzględniały również czas niezdolności do pracy powyżej 33 dni.

Uszczegółowiony będzie też katalog danych dotyczący wynagrodzenia nauczycieli – znajdzie się w nim kolejny punkt w zakresie wynagrodzenia wypłaconego za czas urlopu wypoczynkowego.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group