Drożej za wodę i bez udziałów w MEC

27.01.2015   Autor: Redakcja
---

W Sali Miejskiej InwestParku przy ul. Dąbrowskiego w Pile odbyła się III Sesja Rady Miasta Piły.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć radnego Franciszka Jeżewskiego, który zmarł 6 stycznia w Pile.

*

Spółka Wodno-Ściekowa Gwda odebrała certyfikat została wyróżniona certyfikatami za najwyższą jakość usług - dwóch wyrobów.

*

Kolejny punkt to sprawozdanie prezydenta z prac w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta Piły:

-  Trwają prace nad podpisaniem umowy ze zwycięzcami konkursu na zagospodarowanie pl. Zwycięstwa w Pile;

- Władze miasta zostały zaskoczone szybkim podpisaniem aktu notarialnego w sprawie lotniska, mimo deklaracji chęci współpracy. Miasto umówione z ministrem Siemoniakiem, w sprawie lotniska. Nie wyklucza scenariusza, że w najgorszym wypadku może zostać wystawione na sprzedaż;

*

Po punktach regulaminowych, radni zajęli się uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2017.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: "W latach 2015-2017 Zarząd planuje budowę: · 7,3 km sieci wodociągowych, · 4,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, · 4,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja planu przyniesie rozszerzenie zasięgu usług Spółki MWiK Piła, optymalizację działalności oraz stworzenie korzystniejszych warunków do rozwoju miasta i jego okolic."

Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie.

*
W kolejnym punkcie rada zajmuje się projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku Kwota ta ma wynosić 0,09 zł brutto (cena dotyczy 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Głosowanie jednomyślnie za.

*

Kolejny punkt obrad dotyczy taryfy opłat i cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   odprowadzania ścieków komunalnych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

Na cele bytowe gospodarstw domowych proponowana cena:
- za 1 m3 pobranej wody 4,38 zł, jest 4,28 zł, wzrost o 2,3 %,
- za 1 m3 wprowadzonych ścieków 4,43 zł, jest 4,38 zł, wzrost o 1,1 %,
łącznie wzrost o 1,7 %,

b) opłata za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym 3,94 zł, jest 3,68 zł, wzrost o 7,0 %.

Na pozostałe cele cena ma wynosić:
- za 1 m3 pobranej wody 4,40 zł, jest 4,36 zł, wzrost o 1,0 %,
- za 1 m3 wprowadzonych ścieków 6,66 zł, jest 6,55 zł, wzrost o 1,7 %, łącznie wzrost o 1,4 %.

Radni podjęli uchwałę większością głosów.

*

Radni zajmują się uchwałą w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w rejonie ul. Łużyckiej w Pile. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości zwrócił się właściciel nieruchomości przyległej.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

*

Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

W uzasadnieniu czytamy, że: - Zbycie mniejszościowego pakietu udziałów nie spowoduje ograniczeń w dostawach ciepła dla mieszkańców ponieważ pierwsza umowa sprzedaży udziałów Spółki zapewnia bezwarunkowe i nieodwołalne dostawy ciepła zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Natomiast kontrolę nad cenami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zapewnia procedura stosowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto należy zaznaczyć, że gdy prawo głosu mierzone jest liczbą posiadanych udziałów każdorazowe podwyższenie kapitału przez Wspolnika większościowego będzie skutkować zmniejszeniem tego prawa dla Wspólnika mniejszościowego. Konsekwencją tego jest faktyczna utrata prawa do współdecydowania o ważnych sprawach Spółki. Mniejszościowy udziałowiec nie ma w praktyce wpływu na wynik głosowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. Polityka inwestycyjna jest kształtowana w Spółce na zasadach ogólnych tj.w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników, które zapadają zwykłą większością głosów. Zatem również w tej kwestii udziałowiec większościowy ( powyżej 50% udziałów) podejmuje decyzje według własnego uznania.

Jak deklaruje sprawozdawca podjęcie uchwały nie wiąże się z zagrożeniem dostępu mieszkańców Piły do ciepła. Również wzrost cen za dostarczanie energetyki cieplnej jest obwarowany przepisami URE (Urząd Regulacji Energetyki). Sprzedaż pakietu prawie 29 proc. udziału to wzrost dochodu Miasta.

Radni przyjęli uchwałę większością głosów.

*

Do końca sesji pozostały 4 punkty. Pierwszym z nich jest Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 2024.

Zmiany spowodowane są m.in. zwiększeniem planów Miasta przyjętych do realizacji: dróg oraz przebudowy Płotek i hali na os. Górnym.

Radni głosowali jednomyślnie za przyjęciem uchwały.

*

Kolejny punkt to głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie.

Przeczytaj więcej o: Rada Miasta Piły, grapil, stroje sportowe,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group