PIT 36L - jak rozliczyć podatek liniowy

22.09.2023   Autor: Artykuł sponsorowany
---242
Deklaracja PIT-36L jest przeznaczona dla podatników, którzy osiągnęli opodatkowane podatkiem liniowym przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązująca stawka podatku od takich dochodów to 19% bez względu na wysokość tych dochodów.
 
Z opodatkowania podatkiem liniowym mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych, partnerzy spółek partnerskich i osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Oświadczenie o wyborze podatku liniowego można złożyć:
 
  • przy rejestracji działalności gospodarczej,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy w danym roku podatkowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym,
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu.
 
Raz złożone oświadczenie jest ważne do momentu, gdy podatnik zrezygnuje z opodatkowania podatkiem liniowym (lub straci prawo do takiej formy rozliczeń) - nie ma potrzeby składania go co roku.
 
Nie ma możliwości, by po wyborze podatku liniowego w ciągu roku podatkowego zmienić formę opodatkowania. Taka zmiana jest możliwa dopiero od kolejnego roku podatkowego.
 
W szczególnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy podejmują współpracę z byłym pracodawcą i świadczą dla niego usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym wcześniej w ramach umowy o pracę. Taki przedsiębiorca może wybrać podatek liniowy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym był zatrudniony przez tego pracodawcę. Do tego czasu musi rozliczać się na zasadach ogólnych.
 
Podatek liniowy: przywilej, ale też ograniczenia
Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym mają mniejsze możliwości korzystania z preferencji oraz ulg podatkowych niż podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Opodatkowanie liniowe wyklucza możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem - nawet jeśli podatnik posiada wiele źródeł przychodów, a tylko niektóre z nich są wykazywane na PIT-36L.
 
Wybór podatku liniowego oznacza, że podatnik nie będzie mógł skorzystać z niektórych ulg, jak np. ulgi na dziecko, ulgi internetowej, darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa czy ulgi rehabilitacyjnej. Możliwe jest natomiast odliczanie składek ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne do limitu wskazanego przez Ministerstwo Finansów, wpłat na IKZE, odliczanie strat podatkowych, darowizn na edukację czy skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Możliwe jest także skorzystanie z ulg wprowadzonych przez Polski Ład, a więc ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów.
 
Jakie dane należy podać w deklaracji PIT-36L
Wypełniając roczne zeznanie PIT-36L należy wykazać w nim:
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane - tzw. przychody należne), koszty poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, na tej podstawie wyliczyć kwotę dochodu lub straty a także wyliczyć należne zaliczki za rok podatkowy,
  • przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane - tzw. przychody należne), koszty poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, na tej podstawie wyliczyć kwotę dochodu lub straty a także wyliczyć należne zaliczki za rok podatkowy.
Następnie od tak wyliczonego dochodu odlicza się straty z lat ubiegłych (jeżeli wystąpiły i nie zostały odliczone w zeznaniach za wcześniejsze lata podatkowe), składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne odliczenia od dochodu, w tym odliczenia wykazane w załączniku PIT/O. W ten sposób (po uwzględnieniu ewentualnych zwiększeń i zmniejszeń) oblicza się podstawę naliczenia podatku, a następnie - wysokość należnego podatku. Tę kwotę koryguje się o ewentualne doliczenia do podatku i wykazane w załączniku PIT/O odliczenia od podatku.
 
Dodatkowo w zeznaniu należy wykazać kwoty zaliczek na podatek należnych i zapłaconych w rozbiciu na poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego. Z porównania kwoty należnego podatki i sumy wpłaconych zaliczeń wynika kwota podatku do zapłaty lub kwota nadpłaty podlegającej zwrotowi.
 
Rozliczenie PIT-36L online
Deklarację PIT-36L należy złożyć w identycznym terminie, jak inne roczne deklaracje podatkowe, a więc do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Jeżeli ten dzień wypada w sobotę lub święto, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy po 30 kwietnia.
 
PIT 36L online można wysłać za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl po potwierdzeniu tożsamości np. w usłudze Login.gov.pl. Potwierdzeniem wywiązania się z tego obowiązku jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Zeznanie można także złożyć w formie papierowej, osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą.
 
Deklaracja PIT-36L nie jest natomiast dostępna w usłudze Twój e-PIT.
pit-36l online
Przeczytaj więcej o: PIT, podatki, jak rozlizyć podatek,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group