Centrum Integracji Cudzoziemców powstało w Pile [RUS]

24.03.2022   Autor: Redakcja
3973---263
Centrum Integracji Cudzoziemców powstało w Pile. To piąty taki ośrodek w Wielkopolsce. Choć idea utworzenia takich punktów pojawiła się rok temu, to aktualna rzeczywistość wymusiła przekierowanie pomocy głównie na Ukraińców.  
 
Wielkopolska i województwo opolskie otrzymały ministerialne dotacje na otwarcie takich centrów. Ten w Pile jest jednym z ostatnich, ale zarazem pierwszych otwieranych w rzeczywistości wojennej.  
 
- Agresja Rosji na Ukrainę i wojna, która się tam teraz toczy, spowodowała, że my też bardzo mocno reagujemy, na te potrzeby i na pewno w pierwszym okresie funkcjonowania, centrum integracji cudzoziemców, nasze siły będą skierowane na pomoc Ukraińcom - mówi Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego.

Bo od początku wojny to zwykli Polacy ruszyli do pomocy uchodźcom. Teraz czas, by ich pracę przejęły organizacje pozarządowe, samorządy i państwo. A wsparcie dla uciekających przed bombami i rakietami potrzebne jest już teraz.  
 
- Ta wojna zniszczyła im nie tylko mienie, nie tylko świadomość tego co posiadali, gdzie byli, ale zniszczyła im psychikę. Wiem, bo mam również trochę z nimi do czynienia - tłumaczy Krzysztof Szewc, zastępca prezydenta Piły. 

W pilskim centrum trzech zatrudnionych pracowników, w tym psychoterapeutka - uchodźczyni z Ukrainy, będą świadczyć pomoc.  - Można przyjść dowiedzieć się o wszystkich formalnościach, poszukać wsparcia, jeśli chodzi o porady prawne np. Już teraz jest potrzebna pomoc psychologiczna, to my również w ramach centrum możemy taką pomoc przygotować - zapewnia Monika Zembrzycka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu. 

Bo pracownicy mówiący po ukraińsku, rosyjsku i angielsku mają pokierować cudzoziemca tak, by pomóc mu rozwiązać wszystkie dręczące go problemy.  

- Kwestie edukacji, zdrowia, zatrudnienia, legalizacji pobytu, teraz PESEL np. też taki temat bardzo na czasie - wymienia Marta Rumińska-Żerebiło, Centrum Integracji Cudzoziemców. 
 
Z centrum współpracuje też Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, która z kolei pomaga lokalnym przedsiębiorcom w załatwieniu formalności przy zatrudnianiu obcokrajowców.  
 
- Dzisiaj my pomagamy im, ale za chwilę oni będą pomagać nam. Pomagając rozwinąć nam subregion, pomagając nam rozwijać miasto. Bo to są ludzie, którzy mają wiedzę i umiejętności
- zapewnia Paulina Stochniałek. 

 A teraz znaleźli tu, w Polsce, w Wielkopolsce, w Pile swój nowy dom.  

***
Интеграционный центр иностранцев открыт в Пиле. Это пятый такой центр в Великопольском воеводстве. Хотя идея создания таких центров появилась год назад, актуальная ситуация вынудила перенаправление данной помощи, конкретно на Украинцев.


Великопольское и опольское воеводство получили министерские дотации на открытие таких центров. Центр в Пиле один из последних , но в то же время один из первых открывающихся в военных реалиях.
- Агрессия России на Украине и война, которая сейчас там идет, побудила нас к тому , что мы так сильно реагируем , на те нужды и наверное в первое время наши силы будут направлены на помощь Украинцам - говорит Паулина Стохнялек , сотрудница управления великопольского воеводства.

Так как с начала войны обычные Поляки бросились на помощь беженцам. Сейчас время что бы их работой занялись организации вне управления , самоуправления и государство. А поддержка для убегающих от бомб и ракет нужна уже сейчас.

- Эта война уничтожила им не только имущество, не только понимание того что имели и где были, но и уничтожила им психику. Знаю, так как работаю немного с ними - объясняет Кшистоф Шевц, заместитель президента Пилы.

В пильском центре трудоустроили трех сотрудников , в их числе психотерапевт - беженка из Украины, они будут помогать.

- Можно прийти узнать о всех формальностях, поискать поддержки , если речь идет о советах юридических нп. Уже сейчас нужна помощь психологическая , то мы так же в центре можем такую помощь подготовить - уверяет Моника Зeмбрицка, заместитель директора Регионального Центра Общественной Помощи в Познани.

Сотрудники говорящие на украинском, российском и английском языках должны будут направить иностранца так, чтобы помочь ему развязать все создавшиеся проблемы.

- Вопросы образования, здоровья, трудоустройства, легализации пребывания , так же PESEL в данный момент очень актуально - информирует Марта Руминска-Жеребило, Центр Интерграции.

С центром так же сотрудничает Хозяйственная служба Северной Великопольши, которая в свою очередь помогает местным предпринимателям в упорядочивании дел связанных с трудоустройством иностранцев.

- Сегодня мы помогаем им, а через время, они будут помогать нам. Помогать нам развивать регион, помогать нам развивать город. Потому , что это люди , которые имеют знания и опыт - уверяет Паулина Стохнялэк.

А сейчас нашли здесь,в Польше, в Великопольше , в Пиле свой новый дом.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Najnowsze
Pilne
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group