Centra Integracji Cudzoziemców także w Pile

04.03.2022   Autor: Redakcja
2741---464
Centra Integracji Cudzoziemców już działają. W Pile ten punkt jest zorganizowany przy al. Powstańców Wielkopolskich 75/13.

W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała – zależnie od zgłaszanych potrzeb – m.in.:
· prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskają niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych,
· organizację kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,
· wsparcie doradców międzykulturowych,
· wsparcie prawne i psychologiczne,
· zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych,
· rozwój kompetencji zawodowych,
· kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dodatkowo planowane są także szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.
Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest również sieciowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznościami migranckimi, szkołami itp.

O Projekcie.
Celem projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” zrealizowanym przez Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego opracowany został model integracji cudzoziemców w Polsce.
Najważniejsze założenia dla II etapu projektu to:
· przeprowadzenie pilotażu Centrów Integracji Cudzoziemców w celu określenia, czy proponowany model integracji będzie rekomendowany do implementacji w całej Polsce;
· utworzenie systemu koordynującego obszar związany z integracją cudzoziemców na różnych szczeblach administracji publicznej;
· opracowanie założeń i rozwiązań systemowych w obszarze integracji cudzoziemców;
· zwiększenie roli administracji publicznej w procesie integracji cudzoziemców;
· kształtowanie specjalistycznej kadry zajmującej się problematyką cudzoziemską.

Zgodnie z założeniami modelu wypracowanego w pierwszym etapie projektu, Centrum Integracji Cudzoziemców ma być podmiotem koordynowanym przez samorząd województwa w danym regionie.

Ponadto Centrum Integracji Cudzoziemców ma być kompleksową formą pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, zakładającą holistyczne wsparcie dla migrantek i migrantów w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie oparte jest na koncepcji tzw. „jednego okienka” i polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług adresowanych do cudzoziemców. W zależności od przyjętych założeń są to usługi związane z:
· pomocą społeczną,
· dokumentami pobytowymi,
· udzielaniem informacji na temat różnych aspektów związanych z życiem w Polsce,
· dostępem do edukacji, służby zdrowia itp.
CIC może też zajmować się organizacją kursów językowych i adaptacyjnych. Zatrudnione mają być tam osoby znające języki pochodzenia głównych grup migrantów oraz tzw. asystenci (mediatorzy) kulturowi, którzy zazwyczaj wywodzą się ze społeczności migranckich i wspierają nowoprzybyłych w różnych trudnościach związanych z adaptacją do życia w nowym kraju.

Dodatkowo Centrum ma być miejscem aktywnie zrzeszającym interesariuszy danego regionu działających w obszarze integracji cudzoziemców, w celu określania zagadnień, które będą przyczyniać się do efektywnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odbył w październiku i listopadzie 2021 roku cykl otwierających spotkań pod tytułem "Okrągły stół – migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji", które miały na celu zrzeszenie różnych interesariuszy działających na rzecz cudzoziemców, ich wzajemne poznanie się, a także przedstawienie założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców oraz stworzenie przestrzeni do dalszej współpracy.

Umowa i Finansowanie.
Umowa partnerska pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Lider Projektu) oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentującym Województwo Wielkopolskie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, reprezentującym Województwo Opolskie, czyli Partnerami Projektu, na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, podpisana została 21 października 2021 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Łączna wartość projektu to: 8.000.000,00 zł (w tym FAMI 6.000.000,00 zł i Budżet Państwa 2.000.000,00 zł).
Wartość projektu w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wynosi łącznie: 4.661.280,00 zł, z czego 4.241.527,27 zł to koszty bezpośrednie, a 419.752,73 zł to koszty pośrednie.
Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 roku. Po zakończeniu pilotażu Centrum Integracji Cudzoziemców zakłada się kontynuowanie tych działań w kolejnych latach.

opr. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group