Relacja z sesji Rady Miasta Piły

31.03.2015   Autor: Redakcja
---

We wtorek w miejskiej sali koncertowej przy ul. Dąbrowskiego odbyła się VI sesja Rady Miasta Piły.

Na początku obrad wręczono statuetkę z okazji jubileuszu działalności firmie Axo & Partner w Pile.

*

W punkcie 5 radni zajęli się uchwałą, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu. W projekcie czytamy, że: Pomoc rzeczowa w postaci dokumentacji (...) przeznaczona będzie
docelowo dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, jako podmiotu realizującego inwestycję polegającą na budowie Ośrodka Radioterapii w Pile.

Wartość pomocy rzeczowej wynosi 753 888,69 zł.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

W kolejnym punkcie radni obradowali nad projektem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała dotyczyła dwóch obwodów - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada oraz w szpitalu przy ul. Rydygiera.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

Następny punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, której założycielami są: Gmina Piła, Miasto i Gmina Krajenka,  Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Łobżenica.

W uzasadnieniu czytamy, że: Celem powołania Spółdzielni Socjalnej osób prawnych jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem  społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. Dzięki uczestnictwu Miasta w Spółdzielni w Mieście Pile rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej.

Przy okazji tego punktu obrad pojawiła się kwestia połączenia kolejowego Piła - Krzyż, a to w kontekście wykorzystania na potrzeby spółdzielni socjalnej dworca kolejowego po rewitalizacji i jej zaplecza gastronomicznego.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2015 r.

Ustalono, że jak co roku kąpieliskami tymi będą jeziora Płotki i Piaszczyste.

Jak zadeklarował dyrektor MOSiR, trwające prace budowlane nie będą miały wpływu na funkcjonowanie kąpieliska na Płotkach.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014 – 2018”. Szczegóły punkt 9.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

Punkt 10 porządku obrad dotyczył projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły.

W projekcie czytamy m.in., że: - O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa lub kota z terenu Miasta Piły, co potwierdzą w oświadczeniu, stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wyrażą wolę wykonania
zabiegu.
Właściciel kilku zwierząt domowych (psów lub kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie do dwóch zwierząt.
Właściciel psa lub kota składa Prezydentowi Miasta Piły oświadczenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota (...)
Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów zabiegów kastracji/sterylizacji w wysokości do 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 200 zł na jedno zwierzę domowe, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii.

Wprowadzenie uchwały spowoduje ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły.

Głosowanie: uchwała przyjęta jednomyślnie.

*

W kolejnych punktach radni zajmowali się projektami uchwał, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Wałeckiej i Suchej; Wałeckiej i Zalewu Koszyckiego oraz w rejonie Gładyszewa.

Uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

***

Po przerwie radni zajęli się m.in. projektami uchwał w sprawie sprzedaży na drodze przetargowej, bądź też bez przetargu nieruchomości w różnych miejscach Piły.

Wszystkie te uchwały zostały przyjęte przez radnych.

*

Punkt 23 porządku obrad dotyczył dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 2024. Szczegóły w druku nr 106.

W tej części radni podnosili sprawę budowy hal sportowych dla szkół i rozbudowy aquaparku.

Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie.

*

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

W projekcie czytamy, że: - Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 261 230 862 zł o kwotę 5 821 500 zł do kwoty 267 052 362 zł.

Środki pochodzą m.in. od wojewody wielkopolskiego w ramach środków na dożywianie.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

*

Na sesji radni przyjęli Raport dotyczący wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz efektów ich realizacji w Gminie Piła w 2014 r.

W tej części radny Włodzimierz Bystrzycki podzielił się statystykami, dotyczącymi problemów mieszkańców Piły z alkoholem, narkotykami i dopalaczami.  - Walkę z dopalaczami przegrywamy - stwierdził W. Bystrzycki, który na co dzień jest lekarzem. W ubiegłym roku w Pile zmarło troje młodych ludzi po zatruciu dopalaczami.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group