Jak działa gwarancja bankowa?

08.01.2021   Autor: Reklama
3635---317
W zakresie zawieranych umów i transakcji handlowych często można spotkać się z pojęciem gwarancji bankowych, będącą formą zabezpieczenia przedsięwzięcia. Czym jednak jest gwarancja bankowa? Jakie niesie korzyści oraz jakie są jej założenia? Odpowiadamy na powyższe pytania.

Czym jest gwarancja bankowa?

Pojęcie gwarancji bankowej jest zdefiniowane w art. 81 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”.
W praktyce oznacza to, że bank staje się gwarantem wykonania umowy lub transakcji w przypadku, w którym zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec jej beneficjenta. W takiej sytuacji podmiot będący beneficjentem nie otrzyma należnej mu sumy pieniężnej od osoby zobowiązanej, a właśnie od banku.

Koszt umowy gwarancyjnej

Usługa bankowa, jaką jest udzielenie gwarancji jest odpłatna. Na stronie https://loando.pl/banki, można zapoznać się z rozbudowaną ofertą banków i wybrać ten, który oferuje najniższe koszty. Umowa określa prowizję pobieraną przez instytucję, której wysokość uzależniona wielu czynników i stanowi procent od wartości sumy gwarancyjnej, którą bank zobowiązuje się zapłacić beneficjentowi w przypadku niewywiązania się z umowy przez dłużnika.

Jakie są rodzaje gwarancji?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gwarancji bankowych. Jej podstawowym wariantem jest gwarancja warunkowa, zgodnie z którą gwarantowana kwota będzie wypłacona beneficjentowi w przypadku, w którym ten wykaże (np. odpowiednimi dokumentami), że spełniły się warunki wypłaty gwarancji. Może to nastąpić np. po nieuregulowaniu przez kontrahenta kosztów transakcji. W przypadku gwarancji bezwarunkowej, beneficjent otrzyma żądaną kwotę od gwaranta bez obowiązku wykazania, że wystąpiły przesłanki do uruchomienia gwarancji. Wystarczy jedynie, że beneficjent złoży do banku stosowny wniosek. Jest to ryzykowna opcja dla zleceniodawcy, daje bowiem beneficjentowi prawo do nadużyć.

Warunki udzielenia gwarancji bankowej

Udzielenie gwarancji bankowej obarczone jest ryzykiem wobec banku-gwaranta. Aby ocenić to ryzyko, bank dokona analizy zleceniodawcy pod względem jego zdolności kredytowej. Tylko w sytuacji, w której wiarygodność klienta wyda się bankowi akceptowalna, udzielona zostanie gwarancja. Jednak w tym celu bank może zażądać dodatkowych gwarancji ze strony zleceniodawcy. Jej zabezpieczeniem może być np. zastaw udzielony w formie środków pieniężnych, czy też w formie hipoteki. Będzie to zależne od indywidualnego podejścia banku oraz od poziomu wiarygodności klienta. Bank, działając na zlecenie klienta, może przygotować umowę akredytywy dodatkowo zabezpieczającą beneficjenta. Dzięki temu, wierzyciel uzyskuje dodatkową gwarancję, że w razie niepowodzenia w biznesie, bank spłaci jego dług wobec osoby trzeciej.

Czym jest akredytywa?

Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia, wykorzystywana przy zawieraniu transakcji o zwiększonym ryzyku. Akredytywa to gwarancja dla obu stron podpisujących umowę: wypłacenia środków stronie wobec, której dług został zaciągnięty i dla wierzyciela, który ma pewność, że jego zobowiązanie zostanie uregulowane.

Akredytywa dokumentowa musi w zawierać szczegółowe dane obu stron i informacje na temat umowy: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, uprawniających beneficjenta do żądania wypłaty w ramach działania umowy.

W jakim celu udzielane są gwarancje bankowe?

Gwarancje bankowe udzielone są przede wszystkim w celu zabezpieczenia transakcji i umów. Daje ona pewność beneficjentowi, że otrzyma on należną mu kwotę nawet w sytuacji, w której drugi z kontrahentów – po wykonaniu umowy – nie dokona względem niego spłaty zobowiązania. Należy dodać, że gwarancja bankowa może być także formą zabezpieczenia np. kredytu lub cła. Więcej o produktach możliwych do zabezpieczenia dowiesz się na: https://loando.pl/wpis/gwarancja-bankowa.

Jednocześnie gwarancje bankowe podnoszą wiarygodność finansową przedsiębiorstw i pozwalają im na nawiązanie nowych stosunków gospodarczych. W trakcie negocjowania umów, uzyskanie gwarancji może być również warunkiem stawianym przedsiębiorstwom, które nie mają jeszcze wypracowanej renomy na rynku. Ponadto, gwarancja będzie częstym zabezpieczeniem transakcji opiewających na duże kwoty pieniężne.
Wybierając bank, który miałby udzielić gwarancji najlepiej zdecydować się na instytucję o pewnej i stabilnej sytuacji na rynku finansowym. Im solidniejszy bank, tym większa pewność, że umowa zostanie zrealizowana.

Kiedy wygasa gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa udzielona zostaje zawsze na czas określony (regulowany jest w umowie gwarancji). Jej wygaśnięcie możliwe jest jednak jeszcze przed upływem określonego czasu. Co do zasady, następuje to w sytuacji, gdy:
  • zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji zostanie spłacone,
  • beneficjent dobrowolnie zrzeknie się gwarancji,
  • nastąpi inne zdarzenie określone w umowie gwarancji, które wywoła jej wygaśnięcie.

Zabezpieczenie kredytu? Wybierz odpowiednią pożyczkę

Gwarancja bankowa może również służyć jako zabezpieczenie kredytu. Aby mieć pewność, że gwarancja bankowa nie będzie musiała być uruchomiona, należy dobrać taki kredyt, który będzie dostosowany do potrzeb konsumenta i będzie optymalny w spłacie. Warto również zapoznać się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego, który dodatkowo zapewnia gwarancję ze środków Skarbu Państwa, przedsiębiorstwom i osobom działającym w wybranych sektorach gospodarki. Listę wspieranych dziedzin poznasz tu: https://www.gov.pl/web/finanse/poreczenia-i-gwarancjeudzielania

Gwarancje bankowe – jako zabezpieczenie wykonania umowy

Gwarancje bankowe dają pewność beneficjentowi gwarancji, że otrzyma on umowną sumę pieniężną w razie nieuregulowania zobowiązania przez swojego kontrahenta. Mechanizm ten służy przede wszystkim zabezpieczaniu dużych transakcji finansowych, ale nie tylko, gdyż można dodatkowo zabezpieczyć nawet umowy na mniejsze kwoty. Metoda ta może, podnieść wiarygodność osób lub przedsiębiorstwa, które nie wyrobiły sobie jeszcze odpowiedniej historii kredytowej czy pozycji na rynku, oczywiście w zakresie ustaleń umowy.

Forma zabezpieczenia w takiej postaci jest szczególnie ważna dla beneficjenta gwarancji, który ma pewność, że nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, gdy nie wywiąże się ze zobowiązania. Tym samym druga strona umowy, której dotyczy udzielana gwarancja, łatwiej zdecyduje się na nawiązanie współpracy.
 
Przeczytaj więcej o: gwarancja bankowa,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group