Nowe nazwy ulic w Pile obowiązują. Co teraz?

08.08.2017   Autor: Paweł Różycki
---

Pod koniec lipca zaczęły obowiązywać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały Rady Miasta Piły dotyczące zmiany nazw siedmiu ulic. Uchwały zostały poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami ulic przewidzianych do zmiany. A te są konsekwencją wiążących przepisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

I tak w Pile zmieniono:
plac 9 Maja na plac 8 Maja
ul. Bohaterów Stalingradu na ul. Spacerową
ul. Buczka na ul. Staromiejską
ul. Walki Młodych na ul. Młodych
ul. Matwiejewa na ul. Medyczną
ul. Armii Ludowej na ul. Górną
ul. mjr. Siemiradzkiego na ul. Henryka Siemiradzkiego

Prezydent Piły w wydanym komunikacie wskazuje gdzie i jakie czynności powinni przedsięwziąć mieszkańcy i instytucje w związku ze zmianami:
Urząd Skarbowy w Pile - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok podając nową nazwę ulicy,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS w Pile,
Jednostki organizacyjne Gminy Piła - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek - naniosą zmiany „z urzędu”,
Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Prezydent Miasta Piły wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: Policja, Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, szpitale, urzędy pocztowe, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, spółki gminne, jednostki organizacyjne Gminy Piła, instytucje kultury.

Prezydent Piły wskazał odniósł się również do ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco i tak:
Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany. W przypadku zmiany nazwy ulicy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które wymagają potwierdzenia zameldowania żądają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy;
Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportu, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2016/758) paszport nie zawiera adresu właściciela;
Dowody rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy - wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy należy dokonać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile; zgodnie z § 1 i 2 uchwały nr II/6/10 Rady Powiatu w Pile z 21 grudnia 2010 r. zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana adresu zamieszkania właścicieli lub posiadaczy pojazdów / kierowców spowodowana została zmianami administracyjnymi;
Tabliczki z nazwami ulic - Gmina Piła zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczenia tabliczek informacyjnych z nowymi nazwami ulic i placu oraz wprowadzania zmian w ewidencji gminnej ulic i adresów,
Tabliczki z numerami porządkowymi nieruchomości - właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy i placu; należy pamiętać, że aktualizacja nazw ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych;
Księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków - zmiany w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków zostaną dokonane z urzędu bez konieczności składania wniosku i ponoszenia opłat przez właścicieli nieruchomości;
Inne zmiany - mieszkańcy mogą ponieść również koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów i banerów reklamowych.

Źródło: UM Piły
Fot. UM Piły

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group