Asta Video Fest

Wieleński budżet przyjęty

15.01.2017   Autor: Klaudia Michalska
---

Budżet ambitny, mimo wciąż wysokiego zadłużenia. Tak w skrócie można opisać budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2017 rok, który jednogłośnie poparli radni podczas ostatniej sesji.

To będzie kolejny trudny rok dla Gminy Wieleń pod względem finansowym. Z tego zdają sobie sprawę wieleńscy radni, którzy podczas ostatniej sesji debatowali nad budżetem na 2017 rok. Radni przyznają, że jest to budżet na trudne czasy, choć dostrzegają w nim sporo działań ukierunkowanych na rozwój gminy. I właśnie z tego powodu zgodnie zagłosowali za jego przyjęciem.

Trzeba pamiętać o zadłużeniu, które powstało kilka lat temu i chociaż jest sukcesywnie spłacane, wciąż wpływa na kondycję finansową gminy. Pod koniec III kwartału 2016 roku zadłużenie wynosiło prawie 33 mln zł. Mimo wszystko burmistrz Elżbieta Rybarczyk ma ambitne plany i stawia na rozwój gminy. W tym roku chce oddać do użytku halę sportową w Wieleniu. Na ten cel samorząd przeznaczy 3,5 mln zł. To mniej więcej tyle samo, ile w latach 2015-2016 gmina wydała na spłatę zadłużenia.

Część zaplanowanych wydatków jest ściśle związana z możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mówi burmistrz Elżbieta Rybarczyk i przypomina, że w poprzednich latach gmina opracowała dokumenty techniczne i strategiczne, które w tym roku będą atutem w wyścigu po unijne dotacje. – Sporo czasu poświęciliśmy na pracę, która nie przynosiła widocznych rezultatów. Musieliśmy jednak nadrobić zaległości z lat minionych – przyznaje.

W planach na 2017 rok nie zabraknie działań poprawiających jakość życia mieszkańców, jak choćby wprowadzenie elektronicznych usług administracyjnych czy też działań aktywizujących społeczność. Najlepszym tego przykładem będzie wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Wielenia. Jeszcze w tym roku powstanie wiata rodzinna przy akwenie „Marcinówka” w Wieleniu, a warto dodać, że tych zadań będzie realizowanych znacznie więcej. Przekonają się o tym mieszkańcy miasta, a także obszarów wiejskich.

Cały budżet na rok 2017 został omówiony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wieleniu, która odbyła się 29 grudnia 2016 roku. Dochody gminy będą kształtowały się na poziomie 52,5 mln zł, a wydatki wynosić będą prawie 51 mln zł. Planowana jest nadwyżka na ponad 1,5 mln zł. O poszczególnych elementach budżetu mówiła podczas sesji skarbnik Gminy Wieleń, Agnieszka Gapska.

Projekt budżetu na 2017 rok zawiera także fundusz sołecki, który przydzielony jest poszczególnym sołectwom wraz z określeniem kwot i przedsięwzięć do realizacji łącznie na prawie 309 tys. zł – podkreśla Agnieszka Gapska.Projektowana wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2017 rok, ustalona przez Ministerstwo Finansów, wyniesie niecałe 17 mln zł i jest niższa w stosunku do przyznanej subwencji w 2016 roku. Część oświatowa stanowi 10.5 mln zł – dodaje.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na szereg inwestycji, które będą generować zrównoważony rozwój wieleńskiego samorządu, przede wszystkim dostosowany do jego kondycji finansowej.

Gmina Wieleń w 2017 roku w swoim budżecie zakłada przede wszystkim dokończenie strategicznej inwestycji. Na budowę hali sportowej w Wieleniu przeznaczamy kwotę ponad 3,5 mln zł – mówi burmistrz Elżbieta Rybarczyk. Infrastruktura sportowa zostanie wzbogacona również o płytę boisk treningowych z nawodnieniem i ogrodzeniem przy stadionie w Wieleniu. Opracowana zostanie dokumentacja techniczna dla budynku socjalno-sanitarnego wraz z planem zagospodarowania boiska w Gulczu.

Nowy budżet zakłada 300 tys. zł na poprawę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi. W tym zakresie zrealizowane zostanie zalecenie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – w postaci budowy podczyszczalników wód deszczowych w Rosku. Na to zadanie przeznaczono kwotę 180 tys. zł.

W 2017 roku zostaną zakończone prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy sieci wodociągowej dla wsi Mężyk, Hamrzysko, Biała oraz rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Wieleniu (przy ul. Janka z Czarnkowa) i w Rosku. Na bazie wykonanej dokumentacji zaplanowano realizację prac (przy założeniu pozyskania na ten cel środków zewnętrznych). Koszt wykonania projektów, który pozostał do sfinansowania w 2017 roku – to 100 tys. zł. Zrealizowany zostanie również projekt sieci wodociągowej zasilającej Gieczynek Wybudowanie. Na ten cel zabezpieczono 20 tys. zł.

Ważnymi zadaniami w 2017 roku będą również: budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu wraz z monitoringiem oraz adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku wiaty wyłoniony został już wykonawca robót budowlanych. Koszt realizacji zadania to 106 tys. zł. Natomiast koszt realizacji prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego określony zostanie po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, ponieważ pierwszy przetarg został unieważniony.

W obszarze gospodarki mieszkaniowej zaplanowano modernizację budynku przy ul. Staszica 5 w Wieleniu. Poprawione zostaną również warunki wypoczynku w obrębie „miejsc kąpielowych” w Dzierżążnie Wielkim i Białej. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 25 tys. zł.

Budżet Miasta i Gminy Wieleń na rok 2017 uwzględnia również działania związane z poprawą infrastruktury drogowej. Na realizację prac przeznaczono kwotę ponad 400 tys. zł. W ramach przewidzianych prac planowane jest wykonanie kilku opracowań projektowych, m.in.: projekt budowy drogi i oświetlenia na odcinku ul. Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu, projekt przebudowy drogi Marianowo- Herburtowo, projekt przebudowy ul. Nowe Miasto w Wieleniu wraz z chodnikami i parkingami. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Tęczowej i części ul. Cmentarnej w Rosku.

W dalszym ciągu realizowane będą prace związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację ważnej inwestycji drogowej, tj. przebudowy drogi Hamrzysko – Krucz. Planowane jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w Dębogórze. Na ten cel zabezpieczono 120 tys. zł, złożono także wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego.

Kontynuowane będą prac zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych. W tym obszarze prace będą realizowane z funduszów sołeckich wsi oraz funduszów osiedli przy znacznym wsparciu zadań z budżetu gminy. Planowane jest wykonanie chodników w obrębie Osiedla Północ w Wieleniu oraz na odcinku ul. Polnej we Wrzeszczynie. Realizowane będą również bieżące prace związane z utrzymaniem na dróg w całej gminie.

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Wieleniu radni podjęli również szereg uchwał, które dotyczyły, m.in.: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wieleń, jak i Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017-2020.

Bartosz Niezborała, UM Wieleń
mat. + fot. UM Wieleń

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group